> Ubezpieczenie nurkowe

Ubezpieczenie nurkowe

Nurkowanie to pasja i styl A?ycia. Jego uprawianie wiA�A?e siA� nierozerwalnie z podrA?A?ami, czasem do bardzo odlegA�ych krajA?w. DziA�ki nurkowaniu docieramy do miejsc niedostA�pnych dla innych. Morza i oceany, jeziora i rzeki, zalane kamienioA�omy i jaskinie. Wszystkie takie miejsca, znajdujA�ce siA� na rA?A?nych kontynentach sA� celami mniej lub bardziej zorganizowanych wypraw. Takie podrA?A?e, ktA?re najczA�A�ciej przynoszA� nam radoA�A� i satysfakcjA�, niestety potrafiA� teA? zaskoczyA� nieprzewidzianymi zdarzeniami na ktA?re warto byA� przygotowanym. NiezaleA?nie czy dopadA�a nas choroba czy nieszczA�A�liwy wypadek to niestety uzyskanie pomocy w odlegA�ych krajach wymaga sprawnej organizacji i czA�sto duA?ych pieniA�dzy. Dlatego bez wzglA�du na to, gdzie zamierzamy nurkowaA� oprA?cz zebrania informacji i kontaktA?w do lokalnych sA�uA?b ratunkowych, co jest warunkiem podstawowym, powinniA�my rA?wnieA? posiadaA� przemyA�lane i odpowiednio wybrane ubezpieczenie nurkowe.

nurkowanieNa co naleA?y zwrA?ciA� uwagA� wybierajA�c ubezpieczenie nurkowe?

Podstawowy zakres ubezpieczenia powinien obejmowaA� ryzyka typowe dla podrA?A?y zagranicznych. W zaleA?noA�ci od odlegA�oA�ci powinniA�my wybraA� zatem odpowiednio wysokA� sumA� ubezpieczenia w zakresie KosztA?w Leczenia (ktA?ra czA�sto obejmuje rA?wnieA? koszty transportu). Koniecznie trzeba siA� rA?wnieA? upewniA� A?e nasza polisa zawiera rA?wnieA? odpowiednie zapisy dotyczA�ce koszty ratownictwa.

W tym miejscu warto zwrA?ciA� uwagA�, A?e mocno rozpowszechniona opinia, mA?wiA�ca A?e podczas podrA?A?y po Europie wystarczy nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie jest do koA�ca prawdziwa. PomijajA�c juA? nawet kwestie usA�ug medycznych, ktA?rych pokrycie zaleA?y od wewnA�trznych regulacji konkretnych krajA?w i ich systemA?w sA�uA?by zdrowia to posiadajA�c jedynie EKUZ nie moA?emy liczyA� na pokrycie kosztA?w dodatkowych zwiA�zanych z wypadkami i leczeniem, jak np. koszty transportu sanitarnego, za ktA?ry rachunki potrafiA� byA� bardzo wysokie.

Dodatkowo, wykupujA�c ubezpieczenie nurkowe warto wybraA� taki pakiet, ktA?ry zabezpieczy nas rA?wnieA? od innych zdarzeA�. OprA?cz podstawowych kosztA?w leczenia ubezpieczenia tego typu mogA� zawiera

szereg opcji dodatkowych takich jak:

  • OC (odpowiedzialnoA�A� cywilna) w A?yciu prywatnym i podczas uprawiania sportu,

  • ubezpieczenie bagaA?u i co w przypadku nurkowania moA?e byA� bardzo istotne, sprzA�tu sportowego,

  • NNW (ubezpieczenie od nastA�pstw nieszczA�A�liwych wypadkA?w);

nurekDla naszego bezpieczeA�stwa i komfortu warto wybraA� rozbudowany pakiet.

MajA�c juA? okreA�lone wszystkie powyA?sze elementy koniecznie trzeba potwierdziA� jak wybrany ubezpieczyciel definiuje nurkowanie. Jak wiemy jest to aktywnoA�A� wymagajA�ca odpowiednich certyfikacji i podlegajA�cA� rA?A?nym regulacjom prawnym zaleA?nym od konkretnych krajA?w i federacji. Niestety czA�sto siA� zdarza, A?e obowiA�zujA�ce warunki ubezpieczeA� nie do koA�ca nadA�A?ajA� za rozwojem sportu i turystyki nurkowej wprowadzajA�c np. dodatkowe ograniczenia nie do koA�ca zgodne z wydawanymi uprawnieniami. Dlatego teA?, A?eby nie kusiA� losu trzeba koniecznie sprawdziA� czy wybrana oferta rzeczywiA�cie obejmuje dostA�pne dla nas limity gA�A�bokoA�ci i uA?ywane mieszanki gazA?w.

I co waA?ne, wcale nie trzeba wychodziA� z domu aby wykupiA� takA� polisA�. MoA?na kupiA� ubezpieczenie nurkowe online na stronie nrnf.pl. To firma z duA?ym doA�wiadczeniem specjalizujA�ca siA� w tego typu ubezpieczeniach. Zawarcie umowy online jest w peA�ni bezpiecznie i pozwala zaoszczA�dziA� sporo czasu.

Dodaj komentarz