> Starnawski zamierza poA�A�czyA� najdA�uA?sze jaskinie na A�wiecie

Egipt, Czechy i Meksyk to miejsca, ktA?re wybraA� Krzysztof Starnawski, polski nurek jaskiniowy na realizacjA� trzech projektA?w badawczych o wspA?lnej nazwie a�zStarnawski 360 stopnia�?: nurkowania na podwA?jnym obiegu zamkniA�tym w Morzu Czerwonym (200-240m); dalszego, siA�gajA�cego prawdopodobnie 190 m kartowania

Krzysztof Starnawski

Krzysztof Starnawski

czeskiej jaskini Hranicka Propast i eksploracji cenotu The Pit, stanowiA�cego czA�A�A� systemu jaskiA� Dos Ojos w Meksyku. Korytarze tej jaskini rozwijajA� siA� na gA�A�bokoA�ci 100 m i jest duA?a szansa, A?e poA�A�czA� siA� z drugim duA?ym systemem jaskiniowym Sac Aktun, ktA?re w jednym miejscu dzieli zaledwie 10 m. Po poA�A�czeniu da to najdA�uA?szy system jaskiniowy na A�wiecie.a�zPrawdopodobnie jest kilka zespoA�A?w na A�wiecie, ktA?re sA� w stanie podjA�A� prA?bA� realizacji projektA?w o takiej skali zA�oA?onoA�ci. Nie spotkaA�em jednak dotA�d nikogo, ktA?ry przy ich wykonaniu zastA�piA� bailout rebreatherema�? a�� mA?wi Starnawski. Nurkowanie na obiegu zamkniA�tym na takA� gA�A�bokoA�A� jest niezwykle

trudne a�� rekordzistA� byA� David Shaw, ktA?ry zanurzyA� siA� w jaskini Boesmansgat na gA�A�bokoA�A� 270 m w 2004 r. Z PolakA?w granicA� 200 m na CCR przekroczyA� tylko Grzegorz Dominik, ktA?rego zginA�A� tragicznieA� w 2008 r. podczas stosunkowo pA�ytkiego nurkowania na BaA�tyku. Ostatnie udokumentowane prA?by z podwA?jnym, w peA�ni zamkniA�tym obiegiem przeprowadziA� Jochen Hasenmayer w skutecznym zbadaniu francuskiej Fontaine-de-Vaucluse w latach 80.

RA?wnie unikalna jest zaplanowana na koniec roku i ewentulnie paczA�tek przyszA�ego seria nurkowaA� w Hranickiej Propasti. a�zNadzieja leA?y w gruboA�ci pA�aszcza wapiennego obliczanej na 700 m, co oznacza, A?e byA�

Mapa eksploracji

Mapa eksploracji

moA?e uda siA� przesunA�A� granice poznanej czA�A�ci jaskini o kolejne kilkadziesiA�t metrA?wa�? a�� zapowiada Starnawski, ktA?rego nurkowanie na 181 m w 2000 r. nie zostaA�o do tej pory przez nikogo powtA?rzone. a�zW ciA�gu ostatnich 12 miesiA�cy wykonaliA�my kilka nurkowaA� z czeskimi nurkami majA�cych na celu skartowanie jaskinia�? a�� mA?wi Starnawski, dodajA�c, A?e zamierza je kontynuowaA�.

ZarA?wno Egipt jak i Hranicka Propast stanowiA� tylko przygotowania przed najwaA?niejszym, zaplanowanym na przeA�om roku projektem zbadania dna i korytarzy cenotu The Pit. a�zDoA�A� powiedzieA�, A?e przygotowuje siA� na spA�dzenie 2-2,5h na gA�A�bokoA�ci 100 ma�? a�� twierdzi Starnawski. CaA�e nurkowanie moA?e nawet trwaA� 16h i moA?na je porA?wnywaA� z eksploracjA� jaskiA� Florydy w ramach pA?A?nego projektu Wakulla; w 2007 dwA?ch nurkA?w zespoA�u wykorzystujA�c rebreathery przepA�ynA�A�o odlegA�oA�A� 11 km z czasem dekompresji przekraczajA�cym 16h. Czas denny w zakresie gA�A�bokoA�ci 70-100 m wyniA?sA� 4h. Rekordowe zejA�cie Nuno Gomesa na gA�ebokoA�A� przeszA�o 318 m trwaA�o 12h i 15 min. ZespA?A� WKPP, ktA?ry zajmowaA� siA� kartowaniem jaskiA� Florydy liczyA� 160 osA?b, Starnawski planuje przejA�cie w stylu a�zalpejskima�? z minimalnym, liczA�cym zaledwie 2-3 osoby, wsparciem.

Wszystkie projekty Krzysztofa Starnawskiego, jednego z najgA�A�biej nurkujA�cych w jaskiniach PolakA?w, sA�

Hranicka Propast

Hranicka Propast

zwiA�zane z seriA� wydawniczA� 360 stopni w ramach, ktA?rej ukaA?e siA� zapis eksploaracji w formie ksiA�A?ki i wideo.

Co robi Starnawski?

Dahab Egipt test podwA?jnego CCR na w granicach 200-240 m
Hranicka Propast Czechy skartowanie poziomych korytarzy na gA�A�bokoA�ci 180 m
The Pit Meksyk eksploaracja cenotu The Pit a�� 2-2,5h czasu dennego na gA�A�bokoA�ci 100 m

Powiązane newsy

  • Hasenmayer na 30 lat przed Starnasiem Jedynym czA�owiekiem, ktA?ry przed Krzysztofem Starnawskim skutecznie wykorzystaA� ideA� podwA?jnego obiegu zamkniA�tego w nurkowaniu sportowym byA� Jochen Hasenmayer. Niemiecki nurek, odkrywca i inowator byA� do chwili tragicznego wypadku jedynA� konkurencjA� dla Shecka Exleya. Poletkiem doA�wiadczalnym dla […]
  • Starnawski 360 stopni: EGIPTStarnawski 360 stopni: EGIPT WA�aA�nie zostaA�a zakoA�czona egipska czA�A�A� projektu a�zStarnawski 360stopnia�? polegajA�ca na przeprowadzeniu testA?w podwA?jnego rebreathera HammerHead. Po serii nurkowaA� w czasie siedmiu dni treningowych Krzysiek osiA�gnA�A� ostatecznie gA�A�bokoA�A� 222 metry z A�A�cznym czasem nurkowania 8h i 15 min. […]
  • StarnaA�! 283 m! UdaA�o siA�!StarnaA�! 283 m! UdaA�o siA�! 283 metry tyle wynosi obecny rekord A�wiata nurkowania na obiegu zamkniA�tym i naleA?y on do Polaka - Krzysztofa Starnawskiego. StarnaA� po 9 godzinach dekompresji wynurzyA� siA� z Morza Czerwonego w okolicach Dahab, gdzie biA� rekord wspomagany przez zespA?A� zA�oA?ony z Ireny Stangierskiej, Marka Klyty, Grzegorza […]
  • StarnaA� na pA?A�metku StarnaA� wrA?ciA� do kraju po rozpoznaniu The Pit i wszystko wskazuje na to, A?e do Meksyku wrA?ci w styczniu 2011. Jak donosiliA�my Wam wczeA�niej planowane poA�A�czenie Dos Ojos Sac Actun jest o tyle trudne, A?e korytarz, ktA?ry wybraA� StarnaA� wznosi siA� i opada na znacznej gA�A�bokoA�ci. Czyni to profil […]
  • StarnaA� nowym rekordzistA� PolskiStarnaA� nowym rekordzistA� Polski 222 metry na obiegu zamkniA�tym jest nowym polskim rekordem gA�A�bokoA�ci i prawdopodobnie najwiA�kszA� gA�A�bokoA�ciA�, na ktA?rA� zszedA� czA�owiek z podwA?jnA� konfiguracjA� rebreatherowA�. Rekord 212 metrA?w, ktA?ry Grzegorz Dominik "Banan" ustanowiA� w 2005 r. StarnaA� przekroczyA� o 10 metrA?w w Morzu Czerwonym […]
  • Sac Actun i Dos Ojos na mapie WA�aA�nie otrzymaliA�myA� interesujA�ce mapyA� regionu Quintana Roo a w szczegA?lnoA�ci systemA?w jaskiA� Dos Ojos i Sac Actun. Rzut na obie jaskinie z gA?ry pokazuje bliskoA�A� obu systemA?w wzglA�dem siebie jak i obecne postA�py eksploracji Bogaertsa w 2000 r. i Starnasia 10 lat pA?A?niej. A�Mimo, A?e obie […]

Dodaj komentarz