> Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia jest naukA� humanistyczno-spoA�ecznA� ktA?rej zadaniem byA�o tradycyjnie opisywanie wszystkich transakcji przeprowadzanych przez gospodarstwo domowe. Obecnie pojA�cie to jest o wiele szersze i obejmuje wszelkie sposoby gospodarowania zarA?wno pojedynczych jednostek, spoA�eczeA�stw jak i firm. Opisuje problemy zwiA�zane z wytworzeniem dA?br, ich sprzedaA?A� czy konsumpcjA�. Analizowane sA� zarA?wno popyt jak i podaA?. Badane sA� problemy ograniczonych zasobA?w okreA�lonych dA?br. JeA�li za przykA�ad weA?miemy kalendarzeA�produkowane przez firmA� poligraficznA� to ekonomia badaA� bA�dzie zarA?wno popyt na nie jak i podaA? generowanA� przez firmA�. Zbadana bA�dzie cena rA?wnowagi, popyt globalny jaki popyt jednostkowy przy poszczegA?lnych cenach.
W koA�cu przeanalizowany bA�dzie rA?wnieA? wpA�yw ich produkcji chociaA?by na cenA� papieru czy farby drukarskiej. Wszystko to skA�ada siA� na trzy podstawowe pytania, ktA?re stawiajA� sobie ekonomiA�ci: co produkowaA�, jak produkowaA� i kto na tym skorzysta. Sama ekonomia pomimo tego, A?e nie jest powszechnie znanA� teoretycznA� wiedzA� to w praktyce stosowana jest przez kaA?dego z nas codziennie. Czy to kupujA�c w sklepie zapaA�ki czy podejmujA�c pracA� a�� za kaA?dym razem nasze zachowania wpA�ywajA� na popyt i podaA? okreA�lonych dA?br a jednoczeA�nie tworzymy gospodarkA� naszego kraju.
Ekonomia dzieli siA� na dwie czA�A�ci: mikroekonomiA�, zajmujA�cA� siA� badaniem problemA?w ekonomicznych z poziomu jednostki oraz makroekonomiA� a�� rozwaA?ajA�cA� zmiany czy tendencje w kontekA�cie globalnym (caA�ej branA?y, caA�ego kraju czy nawet A�wiata). Obecnie nauki ekonomiczne rozwijajA� siA� bardzo dynamicznie i zarA?wno Uniwersytety jak i szkoA�y ekonomiczne prowadzA� bardzo dynamicznA� edukacjA� studentA?w w jej zakresie. Jako, A?e ekonomia otacza nas kaA?dego dnia to rozszerzona wiedza na ten temat pozwala nam na A�atwiejsze gospodarowanie wA�asnym majA�tkiem i poruszanie siA� w A�wiecie finansA?w a�� niezaleA?nie od tego, w jakiej branA?y bA�dziemy pracowaA�. Wiele osA?b sA�dzi, A?e bA�dzie to jedna z najwaA?niejszych dziedzin gospodarki i nauki w przyszA�oA�ci a�� warto wiA�c rozszerzaA� swojA� wiedzA� w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz