> Co zrobiA�, aby pA�aciA� mniej za ubezpieczenie OC ?

WedA�ug opublikowanego przez PolskA� IzbA� UbezpieczeA� raportu, podsumowujA�cego pierwszy kwartaA� 2013 roku, polscy ubezpieczyciele wypA�acili 269 tys. odszkodowaA� z ubezpieczenia OC, o A�A�cznej wartoA�ci 1,36 mld zA�.


Szkoda z OC a�� coraz wiA�ksze kwoty wypA�at

Mimo spadku iloA�ci szkA?d z OC (w I kwartale 2012 roku, zakA�ady ubezpieczeA� wypA�aciA�y ich 279 tys.) wciA�A? zmienia siA� A�rednia wartoA�A� wypA�aconego odszkodowania, ktA?ra w stosunku do I kwartaA�u roku 2012 wzrosA�a o 7,7% i wynosi 5060 zA�. Skutkuje to coraz wiA�kszymi obciA�A?eniami dla firm ubezpieczeniowych. BiorA�c pod uwagA� zaproponowany przez PIU projektem, zakA�adajA�cy moA?liwoA�A� likwidacji szkody z OC w towarzystwie gdzie ubezpieczony jest poszkodowany, a nastA�pnie wystA�pienie o zwrot kosztA?w wypA�aconego odszkodowania do zakA�adu ubezpieczeA�, w ktA?rym polisA� posiadaA� sprawca, moA?e skutkowaA� wzrostem skA�adek za ubezpieczenie OC. Po pojawieniu siA� na rynku informacji o szykowanych przez PIU zmianach, wielu specjalistA?w zajmujA�cych siA� branA?A� ubezpieczeniowA� sugeruje, A?e projekt ten zakoA�czy wojnA� cenowA� panujA�cA� wA�rA?d firm ubezpieczeniowych. Czy wzrost skA�adek za ubezpieczenie OCA�jestA�prawdopodobny?A�ZdecydowanieA�tak.

Co zrobiA�, by pA�aciA� mniej?

Zmiany jakie dziejA� siA� na rynku ubezpieczeA� oraz wyniki finansowe ubezpieczycieli pociA�gajA� za sobA� skutki odczuwalne dla wielu kierowcA?w. Ubezpieczenie OC jest tym, ktA?rego posiadanie jest obowiA�zkowe. Zakres iA�wszelkie kwestie z nim zwiA�zane sA� okreA�lone w ustawie. NaleA?y zatem zdaA� sobie sprawA�, A?e oferty dotyczA�ce podstawowego OC poszczegA?lnych firm ubezpieczeniowych, nie rA?A?niA� siA� zapisami ogA?lnych warunkA?w ubezpieczeA�, aA�jedynie cenA� lub ewentualnie dodatkami. Dobrze przed podjA�ciem decyzji oA�wyborze ubezpieczyciela dokonaA� porA?wnania ofert i wybraA� tA� najlepszA�. NarzA�dziem, ktA?re pozwoli szybko i sprawnie zweryfikowaA� propozycje cenowe firm ubezpieczeniowych, jestA�porA?wnywarka ubezpieczeA� OC rankomat.pl. W dzisiejszych czasach sprawdzanie cen OC wielu firm ubezpieczeniowych jest wrA�cz koniecznoA�ciA�.

ZaA�oA?enie, A?e raz wybrana firma ubezpieczeniowa w kolejnych latach bA�dzie oferowaA� wciA�A? atrakcyjne skA�adki, jest bA�A�dne. Ubezpieczyciele zmieniajA� taryfy co skutkuje zmianami skA�adek. Sprawdzanie ofert przed koA�cem ubezpieczenia pozwoli na dokonanie A�wiadomego wyboru i oszczA�dnoA�A� siA�gajA�cA� nawet kilkaset zA�otych.

 

Dodaj komentarz